van_dorland_header.jpg

Copyright and Disclaimer

 
 

Garage van Dorland is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Evenmin kan Garage van Dorland verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt. Garage van Dorland vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Garage van Dorland en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garage van Dorland.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden, onder vermelding van de bron en met schriftelijke toestemming van Garage van Dorland. Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te gebruiken ten nadele van derden. Indien hier wel sprake van is, kan Garage van Dorland niet aansprakelijk worden gesteld. Garage van Dorland behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Garage van Dorland dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Wij behouden het recht deze disclaimer copyright voorwaarden op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.